เพชรบุรีรับรองลายผ้า “สุวรรณวัชร์”

แรงบันดาลใจจากวัดใหญ่สุวรรณาราม

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมพิจารณา
รับรองลายผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการศูนย์วิจัย
สิงขร-มะริดศึกษา นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์
วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกฤษดากร อินกงลาศ ช่างจิตรกรรมไทย
เมืองเพชรบุรี พร้อมผู้แทนจากหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาและรับรองลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

      นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีคิดค้นหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดจัดทำข้อมูลผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดจำนวน ๑ ลาย ดำเนินการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

      เบื้องต้นทางจังหวัดเพชรบุรีได้ค้นหาและออกแบบลายผ้าจำนวน ๒ ลาย ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ๑. ลายผ้าที่ได้มาจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ ๔ DNA ลายผ้าได้มาจากพระปรางค์
วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๒. ลายผ้า
ที่ถอดแบบจากลายที่ปรากฏบนเสาพระอุโบสถ
วัดใหญ่สุวรรณาราม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการวิจัย
ของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมตอบแบบสำรวจข้อมูลลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ผลการสำรวจและการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นชอบและรับรอง ลายผ้าที่ถอดแบบจากลายจิตรกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ทาง ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
ได้เสนอชื่อลายผ้า “สุวรรณวัชร์” ที่มีที่มาจากชื่อวัดใหญ่สุวรรณาราม และสมณศักดิ์พระสุวรรณมุนี
ซึ่งเป็นสมณศักดิ์เดิมของสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ที่มีนามเดิมว่า “ทอง” รวมกับคำว่า “วัชระ” ที่มาจากคำว่า “ศรีชัยวัชรปุระ” นามเมืองเพชรบุรีที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ มีการส่งพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่ปราสาทหินกำแพงแลง ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ ทรงครองราชย์  

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง กล่าวว่า ทีมวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการศึกษาลายผ้าจังหวัดเพชรบุรีจากผลงานจิตรกรรมวัดใหญ่สุวรรณารามที่ปรากฏบน
ต้นเสาและฝาผนังพระอุโบสถ เสาแปดเหลี่ยมศาลาการเปรียญ โดยเฉพาะลาย “กรวยเชิง” จิตรกรรมบนเสาภายในพระอุโบสถที่เป็นจุดเริ่มต้น
ในการนำมาใช้เป็นลวดลาย “ผ้าเพชรราชภัฏ” พร้อมกับศึกษาลวดลายอื่น ๆ ที่ปรากฏในจิตรกรรมวัดใหญ่สุวรรณารามฯ ว่าส่วนไหนเหมาะสมกับการนำไปใช้เป็นลวดลายบนผืนผ้า โดยจะทำงานร่วมกับคณะช่างเมืองเพชรบุรีในการออกแบบพัฒนาลายผ้าให้เหมาะสมกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันต่อไป

      ด้าน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร กล่าวเสริมว่า หลังจากที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีมติรับรองลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมใน
การจัดทำข้อมูลประกอบหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่น
สู่สากล หลังจากนี้จะนำผ้าลายสุวรรณวัชร์
มาทำการออกแบบตัดเย็บสวมใส่เป็นผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ อาทิ กระเป๋า เสื้อ ของที่ระลึก เพื่อเป็นการเผยแพร่
และสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนให้มากขึ้น.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!