เพชรบุรี ประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

เพชรบุรี ประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

          เมื่อวันที่ ๓ มกราคม๒๕๖๒ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงนาม ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ที่ ๑ /๒๕๖๒  เรื่อง ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

          ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน “พายุ “ปาบึก” (PABUK)” บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนล่าง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๖.๐ องศาเหนือ ลองติจุด ๐๘.๐ องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลางประมาณ ๖๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว ๑๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และจะมี
ผลกระทบต่อภาคใต้ได้ในช่วงวันที ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจจะเกิดน้ำ
ท่วมฉับพลันและนำ้ป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรง โดยอ่าวไทยมี
คลื่นสูง ๓-๕ เมตร

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากพายุ คลื่นลมแรงที่อาจจะสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบรี
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๕๒/o พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕

          “ประกาศ ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ และอำเภอ
บ้านแหลม

          ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จะออกประกาศยกเลิกคำสั่ง

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!