เลือกตั้ง อบต.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ทั่วประเทศเมื่อปลายปี 2563 และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ขณะนี้ กกต.ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) ทั่วประเทศรวมจำนวนกว่า 5.3 พันแห่ง รับสมัครวันที่ 11–15 ตุลาคม และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้

            องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายก อบต.โดยตรง และสมาชิกสภา อบต.หมู่บ้านละ 1 คน (จากเดิมเคยมี 2 คน) สภา อบต.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่พัฒนาทุกหมู่บ้านในตำบลภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมประสานความร่วมมือไปยังภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในพื้นที่  

            ทุกครั้งของการเลือกตั้งในสนาม อบต. ก็จะมีบุคคลเสนอตัวให้ผู้มีสิทธิ์ในตำบลหมู่บ้านพิจารณาเลือกให้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ชนะใจชาวบ้านจึงเป็นไปอย่างเข้มข้นแทบทุกพื้นที่ที่มีการแข่งขัน ขณะเดียวกันนอกจากศักยภาพของผู้สมัครในสนาม อบต.แล้ว ต้องยอมรับว่านักการเมืองสนามใหญ่ไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติที่เหนือขึ้นไป มักจะเข้ามามีบทบาทอยู่เบื้องหลังเพื่อต้องการให้สนาม อบต.เป็นฐานคะแนนเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งสนามการเมืองใหญ่ในอนาคต ดังนั้น การระดมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการเลือกตั้งในสนาม อบต.จึงเกิดขึ้นและวัดกำลังกันเข้มข้น ชนิดใครดีใครอยู่

            ประชาธิปไตยในประเทศไทยใช้กระบวนการเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมคัดกรองบุคคลให้เป็นตัวแทนประชาชน โดยไม่เคยหลุดพ้นจากบรรยากาศการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตลอดมาทุกยุคสมัย ได้ตัวแทนประชาชนที่มุ่งแต่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ได้นักการเมืองที่มุ่งกอบโกยโกงกินและถูกกฎหมายตามเล่นงาน หลายคนถูกประชาชนขับไล่ ทหารออกมายึดอำนาจ แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เป็นวงจรอุบาทว์ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยจบสิ้น ดังนั้น การเลือกตั้งในสนาม อบต.ที่กำลังจะมีขึ้นในห้วงปลายปีนี้ จะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งของประชาชนในทางการเมือง หากยังเห็นแก่พวกพ้อง ยังเห็นแก่เงินที่เขาเอามาหว่านซื้อ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ก็ยังแค่บัวไม่โผล่พ้นน้ำ รังแต่จะเป็นอาหารของปลา เต่า และไอ้เข้. 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!