เลือก ‘ดร.แอ๊ะ’ เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี นางอารี โชติวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เชิญ นายธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี, คณะที่ปรึกษา, รองประธาน และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ และมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗

ผลการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติ เลือก ดร.เลิศจันฑา (แอ๊ะ)
สีเหลืองสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ KRSC Thailand, Resort & Scout Camp, ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี (YEC) เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปีบริหาร ๒๕๖๕- ๒๕๖๗

ดร.เลิศจันฑา เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ตนขอขอบคุณทุกท่าน
ที่สนับสนุนและเชื่อมั่นคนรุ่นใหม่ จังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับ SME
จนถึงอุตสาหกรรมระดับใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แรงงานมีฝีมือจำนวนมาก และการคมนาคมที่สะดวกสบาย ส่งผลให้
จ.เพชรบุรี เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการส่งออกของพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ สู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ในปริมาณที่มีนัยสำคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ปี ๒๕๖๔ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเลือกให้เป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO  จึงยิ่งทำให้อุตสาหกรรม
ด้านอาหารมีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น มีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเปิดพื้นที่ให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมตามนโยบายของจังหวัด อันจะนำมาซึ่งการจ้างงานและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัด

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวต่อไปว่า อีกหนึ่งภารกิจ
ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ คือการสร้างกลุ่มนักอุตสาหกรรม
รุ่นใหม่
หรือ Young FTI Elite  (YFTI) ที่จะได้รับการให้ความรู้จาก
นักวิชาการและนักธุรกิจระดับชั้นนำเพื่อส่งต่อแนวคิดและเสริม
ศักยภาพในการเป็นนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมของประเทศ
ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปได้  ตามหลักของ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy Model) เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีของเราเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแบบยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

“การทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนหลากหลายองค์กรในเชิงสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจองค์รวมมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ดั่งคำที่ว่า ไปคนเดียวไปได้ไว หากจะไปไกล ๆ ต้องไปด้วยกัน เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังธุรกิจเป็นองคาพยพ จะช่วยพาธุรกิจของพวกเราก้าวข้ามทุกอุปสรรคใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นไปได้อย่างแน่นอน” ดร.เลิศจันฑากล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!