แก่งกระจานมรดกโลก มรดกลูกหลานเมืองเพชร

คณะกรรมการมรดกโลก UNESCO ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ เมืองฝูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมติให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก นับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและเป็นมรดกธรรมชาติให้กับลูกหลานคนเมืองเพชร

                ความพยายามหลายสิบปีไม่ใช่ได้มาโดยง่าย ความพยายามที่ต้องข้ามผ่านอุปสรรคและขวากหนามทั้งในเมืองเพชร นอกเมืองเพชรและต่างประเทศ มรดกโลกเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องการให้สรรพสิ่งในบ้านเมืองของตนเป็นมรดกโลก เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนทั้งโลก เป็นมรดกให้กับลูกหลานคนในประเทศ เป็นมรดกในวิถีทางต่าง ๆ แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศจะมีอะไร เป็นมรดกที่คนทั้งโลกอยากเข้าไปสัมผัส เป็นมรดกที่ตกทอดไปถึงลูกหลานของคนในพื้นที่ เป็นมรดกที่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วและเราเพียงแต่ต้องรักษาไว้ เป็นมรดกทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและทางจิตวิญญาณ เป็นมรดกที่สืบทอดกันไปจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกที่ทิ้งค้างเอาไว้ให้กับโลกได้รับรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เป็นมรดกที่เกิดขึ้นแล้วต้องรักษาเอาไว้ให้คงอยู่สืบไป กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกทางธรรมชาติของคนทั้งโลก มีป่ามีน้ำมีชีวิตมีผู้คน มรดกโลก มรดกประเทศไทย มรดกให้กับลูกหลานคนเมืองเพชรบุรีไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

                คุณค่าของกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นสิ่งที่หาค่ามิได้ ป่าคือชีวิต ป่าแก่งกระจานคือต้นกำเนิดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเมืองเพชร คนเมืองเพชรนับตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งหลักปักฐานปรากฏร่องรอยในประวัติศาสตร์ ก็อาศัยแม่น้ำเพชรบุรีหล่อเลี้ยงชีวิตสืบลูกสืบหลานยาวนานนับร้อย ๆ ปี เทือกเถาเหล่ากอ ปู่ ย่า ตา ยาย เกิดตายทับถมอยู่ตลอดแนวแม่น้ำเพชรบุรี มานับหลายร้อยปีก็ได้ป่าแก่งกระจานเป็นต้นน้ำ สร้างเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนเพชร เขื่อนห้วยผาก เขื่อนแม่ประจันต์ และเขื่อนต่าง ๆ ทั่วแนวแห่งกลุ่มป่าแก่งกระจานก็เพื่อรักษาต้นน้ำ และกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เมื่อผู้คนมากมายและพยายามเข้าถากถางทำลายป่า การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจานไม่เพียงแต่จะทำให้การดูแลรักษาป่าเป็นภาระของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระของคนทั้งโลกที่จะได้ช่วยกันดูแลรักษา ถึงโลกนี้จะได้ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกเฉกเช่นคนไทยทั้งหลาย แต่ถ้าลูกหลานไทยไม่ร่วมกันรักษามรดกแห่งโลกผืนนี้ไว้ ก็จะไม่มีอะไรเหลือไปเป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยและมวลมนุษยชาติ

                ภารกิจใหม่ที่จะเข้ามาเป็นภารกิจของที่นี่เมืองเพชรและลูกหลานคนเมืองเพชรทั้งหลาย นั่นคือการรวมจิตรวมใจรักษาพื้นป่าแห่งแก่งกระจานมีคนรุ่นปัจจุบันได้เสนอเป็นมรดกโลก คนเมืองเพชรรุ่นปัจจุบันในชั่วอายุขัยนี้ได้เสนอผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกเพื่อคนรุ่นหลัง มรดกโลกแห่งใหม่ของคนไทยจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ทุกชาติทุกภาษาจะมาเยี่ยมชม มรดกโลกแห่งใหม่ที่การดูแลรักษาจะเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่ายที่ปกป้องคุ้มครองให้ดำรงความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืน คนเมืองเพชรจะกลายเป็นชนด่านหน้าแห่งการเข้าถึงมรดกโลก คนเมืองเพชรจะกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่ง กลุ่มป่าแก่งกระจานในฐานะเมืองหน้าด่านที่จะเข้าสู่มรดกโลกแห่งใหม่ คนเมืองเพชรจะมีมรดกที่ทำกินมรดกธรรมชาติต้นน้ำแห่งชีวิตไปชั่วฟ้าดินสลาย คนรุ่นเราทำทั้งหมดนี้เพื่อลูกเพื่อหลาน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อบ้านต่อเมืองเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำที่คนรุ่นนี้จะทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ประโยชน์ หน้าที่คนเมืองเพชรรุ่นนี้จบลงแล้ว จงจดจำสิ่งนี้ไว้ มรดกโลกมรดกแห่งเมืองเพชร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!