แต่งตั้ง ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2 5 6 4 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) แทนตำแหน่งผู้ว่าราชการที่เกษียณอายุราชการทั่วประเทศตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในส่วนจังหวัดเพชรบุรีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ อดีต ผวจ.เพชรบุรี ซึ่งครบเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่  30 กันยายน  2 5 6 4 กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

            ประวัติโดยสังเขปนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นชาว จ.สงขลา ปัจจุบันอายุ  59 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตและปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่  4 6, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่  5 1, หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน ชุดที่  1 6

            เริ่มรับราชการระดับอำนวยการต้น เป็นนายอำเภอท่าลี่ จ.เลย เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2 5 4 7 จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการระดับอำนวยการสูง ในตำแหน่งนายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี, นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี, นายอำเภอเมืองราชบุรี และปลัดจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับบริหารต้นในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่  10 ตุลาคม  2 5 59 และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (คนที่  6 1) เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2 5 6 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

            การปฏิบัติราชการที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิได้สร้างผลการปฏิบัติงานดีเด่นมากมาย อาทิ รางวัลที่  1 กองอาสารักษาดินแดนอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี  2 5 48, รางวัลอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ด้าน สปป.ลาว ประจำปี  2 5 49, ขับเคลื่อน “สวนผึ้งโมเดล” ร่วมกับกรมการทหารช่างแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี, อำนวยการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2 5 59 ในจังหวัดเพชรบุรี ได้รับโล่รางวัลสูงสุดของภาคกลาง มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ  6 4.8 1, รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่  2 3 มิถุนายน  2 5 60 และเป็นหัวหน้าคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีประสานการปฏิบัติงานกับกรมชลประทาน กองทัพเรือ กรมการทหารช่างหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  1 3 และภาคประชาชน ร่วมกันบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุเซินติญ ไม่ให้เข้าท่วมตัวเมืองเพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการและชื่นชมการทำงานของ จ.เพชรบุรี ที่มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำได้ดี

            นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังแต่งตั้งโยกย้าย น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รอง ผวจ.เพชรบุรีให้ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผวจ.อ่างทอง และแต่งตั้งนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองให้มาดำรงตำแหน่ง รองผวจ.เพชรบุรี โดยนายสมชัยสำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท, ผู้อำนวยการส่วนประสานงานราชการ กรมการปกครอง, ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนมาจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง นายสมชัยมีกำหนดรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่รอง ผวจ.เพชรบุรี เมื่อวันที่  1 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!