แม่เมืองเพชรบุรี ร่วมถกคณะกรรมการฯ หาทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561

แม่เมืองเพชรบุรี ร่วมถกคณะกรรมการฯ

หาทางป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจง


          นายวิรัช กล่าวว่า เนื่องด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ 65 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560-2561 โดยให้จังหวัดจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปีที่ผ่านมาทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัด


          นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 65 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยในปี 2560 ได้เกิดไฟป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอำ, อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน รวมจำนวน 22 ครั้ง พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ทั้งสิ้น 547 ไร่ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการฝีมือมนุษย์ในการจุดไฟเผาป่า


          ดังนั้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยน้อมนำโครงการพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ มาใช้ในพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกทำการเกษตร สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ ตลอดจนติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ กระแสลมในการกำหนดช่วงเวลาจัดระเบียบการเผาของเกษตรกร หามาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดทำแนวกันไฟ รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารหมักชีวภาพย่อยสลายตอซัง และนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำอาหารสัตว์ อีกทั้งออกประกาศเขตควบคุมไฟป่าจำนวน 153 หมู่บ้าน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบ้านลาด, อำเภอเขาย้อย, อำเภอชะอำ, อำเภอหนองหญ้าปล้อง, อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอท่ายาง โดยให้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จับกุมผู้กระทำผิดที่ลักลอบเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!