ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดให้มีการยื่นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพชรบุรี (วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๗)โดยแยกเป็นประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ต้องการ ๓ คน), ๒.ผู้แทนองค์การภาคเอกชน (ต้องการ ๑ คน) ๓.ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ต้องการ ๑ คน) และ ๔.ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน(ต้องการ ๑ คน) รวม ๖ คน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน กศจ.เพชรบุรีชุดเดิมที่ครบวาระเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เสนอรายชื่อและสมัครเข้ารับการสรรหารวมทั้งหมด ๑๖ ราย

                ต่อมาเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพชรบุรี เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีแทนชุดเดิม

                ผลการสรรหาประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ น.ส.ฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง, นายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง และนายไพโรจน์ ชุ่มกมล, ประเภทผู้แทนองค์การภาคเอกชน ได้แก่ นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป, ประเภทผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ นายสุรพล  นาคนคร และประเภทผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ นายไพบูลย์  เกตุแก้ว

                อนึ่ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” มีอำนาจหน้าที่กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษารวมถึงอำนาจที่โอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด                 ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ไปยังสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแต่งตั้งต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!