ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี สืบสานประเพณีทำบุญข้าว

เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 ผ่านมา ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี หมู่ 5 บ้านนาป่า ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานการทำบุญข้าวธงชัย ณ เมืองเพ็ชร์ จัดโดย ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรีที่มี น.ส.ดำรัสสิริ ถิรังกูร หรือ “ครูซอ” ผู้ก่อตั้งและบริหารไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายสมิง คงประเสริฐ นายก อบต.ไร่โคก อ.บ้านลาด นายณรรฐพล ภัยลี้ รอง นายก อบต.ธงชัย และชาวบ้านตำบลธงชัยร่วมงาน     

น.ส.ดำรัสสิริ กล่าวว่า ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี เป็นองค์กรเพื่อสังคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 3 แห่งได้แก่ หมู่ 5 บ้านนาป่า ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี พื้นที่ตำบลไร่โคก อ.บ้านลาด และตำบลเขากระปุก อ.ท่ายาง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ร่วมกับ อบต.ธงชัย ชมรมผู้สูงอายุตำบลธงชัย อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ 5 บ้านนาป่า ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์สืบสานบุญลานข้าวธงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมแรงรวมใจในการทำบุญลานข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นประจำทุกปี ณ ชุมชนตำบลธงชัยแห่งนี้ ให้เกิดความแน่นแฟ้นสามัคคีในกลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่บ้านนาป่า สร้างความศรัทธาในบุญกุศลอันเกิดจากความรู้คุณกตัญญูพระแม่โพสพ สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่อันประกอบด้วยประเพณีอันทรงคุณค่ายิ่งต่อวิถีของชาวนา

ครูซอ มองว่า ในวิถีชีวิตเกษตรเป็นวิถีหลักของแผ่นดินไทย การทำบุญลานข้าวเป็นประเพณีอันทรงคุณค่า ฝังรากลึกยากจะหยั่งได้ในจิตใจของเกษตรกรชาวนา เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงแนบสนิทในวิถีชีวิตชุมชนคนเมืองเพชร ชาวชุมชนตำบลธงชัยเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงเสียสละประโยชน์ส่วนตนปกป้องแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขจวบจนทุกวันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะนำพาประชาชนไปสู่ความรอดพ้นจากภัยทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรีและชาวตำบลธงชัยจึงได้พร้อมใจดำเนินรอยตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้และสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง ในการพัฒนาที่ดินและทำการเกษตรตามแนวทางของพระองค์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การสืบสานประเพณีบุญลานข้าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมนำพระราชดำมาปฏิบัติลงมือทำ คือยังอนุรักษ์สืบสานวิถีเกื้อกูลอันคงไว้ซึ่งรากฐานความเข้มแข็งของชุมชน

            ภายในงานจัดมีการบูชาพระแม่โพสพ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเสวนาในหัวข้อ “การอนุรักษ์สืบสานการทำบุญลานข้าวธงชัย ณ เมืองเพ็ชร์” โดยมี จ.อ.เขียน สร้อยสม ปราชญ์เกษตรจากบ้านบางควาย อ.ชะอำ นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ นักเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ ผู้ก่อตั้งมิวเซยมเพชรบุรี ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม ครูสังคมศึกษา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางจุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์ กรรมการบริหารบริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด นายสมิง คงประเสริฐ นายก อบต.ไร่โคก นายนริษ เจียมอุย หรือ “ครูจี๊ด” ผู้ก่อตั้งนาบุญข้าวหอม และ น.ส.ดำรัสสิริ ถิรังกูร หรือ “ครูซอ” ร่วมเสวนา นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเมนูอาหารคาวหวานจากชาวชุมชนตำบลธงไชย ชุมชนตำบลไร่โคก การแสดงเพลงพวงมาลัยจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลธงชัย และการแสดงละครชาตรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!