ไลออนส์เพชรบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒

สโมสรไลออนส์เพชรบุรี จัด กิจกรรมการกุศล เดิน-วิ่ง
มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีนายณัฐวุฒิ
เพ็ชรพรหมศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีอีกทั้งแจกเหรียญและมอบถ้วยรางวัล มอบทุนให้นักเรียนผู้ยากไร้ ผลการแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้

        ฟันรัน ชาย ๑. สุริยา วุฒิอาภรณ์ ๒. ชินพรรธน์ เอกวิรัตนา
๓. กริชชัย อึ่งแดง ๔. โกวิทย์ ป้อมตรีย์ ๕. พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ๖. ไชยยันต์ นรินทร์รัตน์

        ฟันรัน หญิง ๑. กมลลักษณ์ นฤกทานนท์ ๒. พ.ญ.สัสยา คงสกุล
๓. สุธีมนต์ สกุลพงษ์ ๔. อุไรวรรณ หมั่นกระโทก ๕. สุพรรษา สินธุ์สรัมย์
OVER ALL มินิมาราธอน

        ชาย สุริยะ ขันกำเนิด หญิง วัฒนลดา บุญกาวิน

มาราธอน ชาย ๑๐.๕ กม.

        กลุ่ม ๐-๑๕ ปี ๑. บุญฤทธิ์ เหลือชม ๒. นพรุจ รุ่งวิทยา
๓. เดชลัต นฤกทานนท์ ๔. ธนพล กล่ำกล่อมจิตต์ ๕. พีรวัฒน์ แซ่คู

        กลุ่ม ๑๖-๒๙ ปี ๑. ไพทูลย์ สายทอง ๒. ธงชัย วีระสอน
๓. พสิน ตั้งสูงสว่าง ๔. นิธิราช คำประโคน ๕. ธนกาญจน์ กาญจนุกูล

        กลุ่ม ๓๐-๓๔ ปี ๑. พงสิทธิ์ ๒. อาทิตย์ สุวรรณประดิษฐ์
๓. วิสรา โยธินไทย ๔. ชาตรี ล้อมสวัสดิ์ ๕. พงศธร

        กลุ่ม ๓๕-๓๙ ปี ๑. ศุภชัย พุกเขียว ๒. ชัชชัย พิมพ์สะอาด
๓. พจนาถ บัวงาม ๔. ณัฏ มุ่งปิ่นทัด ๕. กฤตินันท์ เจริญรื่น

        กลุ่ม ๔๐-๔๔  ปี ๑. ชัชวาล โฉมธนกิจ ๒. ประสงค์ กุศลางกูลรวัฒน์
๓. อำนวยการ อุบลสังคคะ ๔. จำรัส เหลือกลาง ๕. ธนวัฒน์ เจิมจันทร์

        กลุ่ม ๔๕-๔๙ ปี ๑. พีรพงษ์ เทพสวัสดิ์ ๒. ธนู รอดน้อย
๓. วรวิทย์ เจียมอดิศักดิ์ ๔. สิริวัจ สินเกิด ๕. เจริญ ปัญญาสวรรค์

        กลุ่ม ๕๐-๕๔ ปี ๑. สุวิทย์ บุญเรือง ๒. ศิริพล แสงหิรัญ
๓. วชิระ กลิ่นจิ๋ว ๔. ธนพล สังข์ยุทธ ๕. ด.ต. เสนอ กันภัย

        กลุ่ม ๕๕-๕๙  ปี  ๑. สุริยา ยิ่งนอก ๒. สัมผัส    นาครอด ๓. พิวัฒน์    หาผล
๔. พิสุทธิ์ ทองสุกใส ๕. แก่น ราโรจน์

        กลุ่ม ๖๐-๖๔ ปี ๑. สัญญา ภูมรินทร์ ๒. พ.ต. สถาพร เผ่าจินดา
๓. ทองพูล กิ่งจันทร์ ๔. นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ๕. สัญญา พงศ์นวล

        กลุ่ม ๖๕-๖๙ ปี ๑. ชูเกียรติ บานชื่น ๒. อนุรัตน์ อิทธิสกุลชัย
๓. สุรพงศ์ ฉันทะอมรวงศ์ ๔. เฉลิมชัย มณีวรรณ ๕. สมเกียรติ
กลัดเกษา

        กลุ่ม ๗๐-๗๙ ปี ๑. บุญส่ง เอ็งสุโสภณ ๒. สุวรรณ แผ่นทรัพย์
๓. โชคชัย โหตระกิต ๔. บุญถึง เอกชำนาญ ๕. พัฒนา เอื้ออาภากุล

        กลุ่ม ๘๐-๙๙ ปี ๑. วิเชียร ไตรเพิ่ม

มาราธอนหญิง ๑๐.๕ กม.

        กลุ่ม ๐-๑๕ ปี ๑. พิชญาภา กฤษติชัย

        กลุ่ม ๑๖-๒๙ ปี ๑. อุษา อาจหาญ ๒. อุมาภรณ์ เบญจวีระพงศ์
๓. อัญชลี เผ่าจินดา ๔. สุพรรษา จิราภูติ ๕. โชติกา มะลิขาว

        กลุ่ม ๓๐-๓๔ ปี ๑. เบญจมาภรณ์ ศรีนาคา ๒. ธนากานต์ สิทธิชัย
๓. ฐานิดา วงษ์กัญหา

        กลุ่ม ๓๕-๓๙ ปี ๑. วิลาวัลย์ ทรัพย์บริพัฒน์ ๒. พิณนรา ณัฏฐกุล
๓. ตัญชมัย ประดิษฐ์ ๔. วรวีย์ ทองยัง ๕. อัจฐิยา แย้มพริ้ง

        กลุ่ม ๔๐-๔๔ ปี ๑. รุ่งนภา มีศิริ ๒. วาสนา ลิ้มศาลา ๓. ภารดี โสมกุล ๔. ธิดา ยังสวัสดิ์ ๕. วิลาสินี บุญเรือง

        กลุ่ม ๔๕-๔๙ ปี ๑. นลินรัตน์ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ ๒. ยุพิณ อ้นแจ่ม
๓. กณิฐวรรณ เขียววิจิตร ๔. กมลวรรณ เชยชิน ๕. พริตา พันธุ์อ้น

        กลุ่ม ๕๕-๕๙ ปี ๑. นิติมา เนตรบางมี ๒. นาฏยา กองจินดา
๓. กาญจนา สุขเกิด ๔. ตุ้ย พุ่มพวง ๕. ชฎาภา อินทรพิทักษ์

            กลุ่ม ๖๐-๙๙ ปี ๑. ประไพ พฤกษ์โสภณ ๒. อุไร คำเขียน
๓. เพ็ญศิริ อรัณยกานนท์ ๔. ปัณชญา กรุงวงศ์ ๕. มัลลิกา ธัญญาพิทักษ์

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!