๑๑ กีฬาเพชรได้ไปกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติที่เชียงใหม่ (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

๑๑ กีฬาเพชรได้ไปกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติที่เชียงใหม่

     จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดทำการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่๔๒รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่๗ณจังหวัดสุพรรณบุรี
(น้องเหน่อเกมส์๒๐๒๒) ระหว่างวันที่๒๐สิงหาคม-๔กันยายน๒๕๖๕ผลการแข่งขันนักกีฬาจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่๗ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๔๒ประจำปี๒๕๖๖ณจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้

.  กรีฑา๘๐๐ม. ชาย

     นายพันกรรัตนเย็นใจโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

. เทควันโด

    น้ำหนักไม่เกิน๔๕-๔๘ชาย

     นายวีรภัทรนกฉลาดวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

     น้ำหนักไม่เกิน๕๕-๕๙ชาย

     นายธนกิตต์ทรัพย์เพิ่มพูนโรงเรียนคงคาราม

       น้ำหนักไม่เกิน๔๒หญิง

       นางสาวสุพัฒตราพันธ์น้อยโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

.   เทนนิสหญิง

       เด็กหญิงจิณห์นิภาตราชูวณิชโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี

       นางสาวสุรพิชญาคล้อยดีโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี

.   เทเบิลเทนนิส

     ทีมชาย   นายธนานพหล่อภูมิพันธ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

                       นายกษิดิ์เดชนิติบวรกุลโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

       ทีมหญิง  เด็กหญิงพจนันท์นาคแกมทองโรงเรียนปริยัติรังสรรค์

.   ปันจักสีลัต 

     น้ำหนัก๔๓-๔๗ชาย

     นายดำรัสแครจีโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

       น้ำหนัก๕๑-๕๕ชาย

     นายวชิรวิชญ์ซ่อนกลางโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี                                             

น้ำหนัก๕๙-๖๓ชาย

     นายธัญญธรธนูทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

     น้ำหนัก๖๓-๖๗ชาย

     นายพันธกานต์ทองเงินโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

       น้ำหนัก๓๙-๔๓หญิง

     นางสาวนภาพรรณแสงทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

     น้ำหนัก๔๗-๕๑หญิง

     นางสาวกรกนกพวงสั้นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

     น้ำหนัก๕๕-๕๙หญิง

       นางสาวรีเบคก้าลอนดอนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

.   เปตองประเภทบุคคลหญิง

       นางสาวฤทัยชนกมงคลศิริโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

.   มวยสากลสมัครเล่นไลท์เวท๕๗-๖๐

       นายคมกริชพัดไสวโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

.   วอลเลย์บอลชายหาดชายจากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

     ทีม๑   นายเมธินทร์สาลิลา     นายนันทิพัฒน์ปัญญาสุวรรณศรี         

       ทีม๒    นายศุภศักดิ์ดีเด่น        นายสายพิรุณรวยรุ่ง

. ว่ายน้ำ  

     เดี่ยวผสม๒๐๐เมตรหญิง, กบ๒๐๐เมตรหญิง, กบ๑๐๐เมตรหญิง

     กบ๕๐เมตรหญิง

     นางสาวพลอยลีลายนะโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

     ฟรีสไตล์๑๐๐เมตรหญิง

     นางสาวสุญญตาแสงในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๑๐. สนุกเกอร์ทีมชาย

       นายปวริศร์งามขำโรงเรียนคงคาราม

     นายภูวดลเมฆประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       นายพงศธรสี่หมื่นศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดเพชรบุรี

       นายฐิติวัฒน์บุญทันวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

๑๑.        รักบี้ฟุตบอลทีมหญิงจากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาได้แก่
นางสาวชัชฎาภรณ์สิงห์โสดานางสาวรัตศมาภุงามนางสาวพันดาวมีบำรุง
นางสาวอรวรรณยกม่วงนางสาวสาธินีสมใจเพ็งนางสาวณัฎฐฌาสุชาติพงศ์
นางสาวยิ่งนราวิเชียรชมนางสาวเสาวภาคย์นวลมาถต์เด็กหญิงสุนิษา
ครองอินทร์เด็กหญิงศศิมาภุงามเด็กหญิงธิดารัตน์พิมพ์สว่างและ
เด็กหญิงวันฉัตรนวลมาถต์โรงเรียนบ้านหนองไผ่

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!