“10000 คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) อ.เมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) โครงการคุรุทายาท สาขาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์รับราชการ 22 ปี

คติประจำใจในการทำงาน “รับผิดชอบ รอบรู้ รอบคอบ รอบด้าน” เป็นผู้มีอุดมการณ์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำพัฒนา งานที่จะพัฒนา คือ พัฒนาโรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรานหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม และเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทย ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดเพชรบุรีได้ทุกปี สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน นอกจากนี้สถานศึกษายังได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จมุ่งมั่นของผู้อำนวยการและคณะครูอย่างหลากหลาย ดังนี้

          1.   ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานได้คะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

          2.   ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานได้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2562 อยู่ใน 10 ลำดับแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

          3.   รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

          4.   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา” และประเภทครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564

          5.   รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563

          6.   รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธและได้รับการรับรองผ่านการประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2564

          7.   รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564

          8.   รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) จะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากชุมชน และเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภาคภูมิใจ ภายใต้การบริหารงานของ “ผอ.กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!