17 กีฬาเพชร คัดเลือกตัวแทนภาค 2 (วันที 16 พฤศจิกายน 2565)

17 กีฬาเพชร ร่วมคัดเลือกตัวแทนภาค 2 ไปกีฬาเยาวชนแห่นชาติที่นครสวรรค์

จังหวัดเพชรบุรีได้ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัด๑๗ชนิดกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่๑๗๔คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๘รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค๒ระหว่างวันที่๑๘-๒๗พฤศจิกายน๒๕๖๕ณจังหวัดสิงห์บุรีนักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนภาค๒จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๘ณจังหวัดนครสวรรค์ระหว่าง๒๕มี.ค.-๓เม.ย. ๖๖

เจ้าหน้าที่และนักกีฬา

          ๑. กีฬาเทควันโดผู้ฝึกสอน๑. สมชายพลูแก้ว๒. พงษ์ธนวัต
สุขศิริสมบัติ๓. ชนานนท์กลิ่นกรุ่นนักกีฬา๑. กรวีร์จารีย์๒. ธนเวชแย้มนิล
๓. ธัศกานต์เสรีพิพัฒน์๔. วีรภัทรนกฉลาด๕. เอกศักดิ์เดชะเทศ
๖. ณัฎฐ์นรีแพงดี๗. ณัฐธถาโชติเรืองนภา๘. นภัสรบุญชู๙. นวรัตน์จูอี้
๑๐. ปิยาภรณ์จันทร์แจ้ง๑๑. พรทิวาบ่อแก้ว๑๒. พีรญาแพงดี
๑๓. เพียงฟ้าดีฉ่ำ๑๔. ภิชญาพรหอมเย็น๑๕. สิริพรรณมีเจริญ
๑๖. สุพัฒตราพันธ์น้อย๑๗. อาภาวรรณเชื่อมขุนทด

          ๒. กีฬาเทนนิสผู้ฝึกสอนจิรัฏฐ์ตราชูวณิชนักกีฬาจิณห์นิภาตราชูวณิช

          ๓. กีฬาเทเบิลเทนนิสผู้จัดการทีมชายกิตติศักดิ์กลิ่นสุวรรณ
ผู้ฝึกสอนทีมชายสุชาติพิทักษ์กุลสิริผู้จัดการทีมหญิงธีรศักดิ์หล่อภูมิพันธ์
ผู้ฝึกสอนทีมหญิงรัฐพลจีระดำรงธัญญาผู้ฝึกสอนยุวชนทีมชายพูนศักดิ์
สีเลี้ยงผู้ฝึกสอนยุวชนทีมหญิงมิ่งขวัญคงประเสริฐนักกีฬา๑. กษิดิ์เดชนิติบวรกุล๒. ชนาเมธสีเลี้ยง๓. ชัยณัฐสีเลี้ยง๔. ชัยยานันท์วงษ์ทองดี๕. ธนรัตน์เสียงสูง๖. ธนานพหล่อภูมิพันธ์๗. ญาดาจีระดำรงธัญญา
๘. ณัชชาปู่นาค๙. ณัชชาศุกระศร๑๐. ปราชญ์สวรรค์ณะกองดี
๑๑. พลนันท์นาคแถมทอง๑๒. อภิญญาคงประเสริฐ

          ๔. กีฬาบาสเกตบอลผู้จัดการทีมจักรีชูไพฑูรย์ผู้ฝึกสอน
๑. นายสาธิตประเสริฐจิตร์๒. วรธัชธาราเจ้าหน้าที่ประจำทีมสุทธินันท์เกตุชู
นักกีฬา
๑. กันตภณทองมา๒. กิตติโชติเทียมเดช๓. ณัฐสิทธิ์ทองย้อย๔. ทวีศักดิ์พึ่งพงษ์๕. ธนกรกิจเกตุ๖. นพสิทธิ์ชอุ่มนิธิวัฒน์๗. ปภังกรชุ่มมะโน๘. สรวิชญ์อยู่เนียน๙. ปิยังกูรเชิดสูงเนิน๑๐. พงษ์วิฑิตเวชสิทธิ์
๑๑. พรเทพวิวัฒน์วงศ์วนา๑๒. พิรัชญ์ภณทรัพย์สิน๑๓. ไพโรจน์ศิริทองคำ
๑๔. ศรายุทธเวชสิทธิ์๑๕. ภูริวัฒน์เปลี่ยนเดช๑๖. ศิรภัสโนนทิง
๑๗. ณัฐพงศ์บุญนาค๑๘. ปริญญาแก้วเก่า๑๙. อรรถวิทย์วิชชุปกรณ์วณิช

          ๕. กีฬาสนุกเกอร์ผู้ฝึกสอนอเนกก้านวงศ์นักกีฬา๑. ปวริศร์งามขำ๒. ศุภชัยพูลทอง๓. สิปปภาสหนูนิล

          ๖. กีฬาปันจักสีลัตผู้ฝึกสอน๑. วันชัยซ่อนกลาง๒. ธนาธิปบุญมา
๓. จงกลแจ่มจันทร์นักกีฬา๑. จอว้าแย๒. ณรงค์ทู้ปุ๓. ดำรัสแครจี๔. ธัญญธร
ธนูทอง๕. วงศกรขำเพชร๖. วชิรวิชญ์ซ่อนกลาง๗. สุภากรทองอั้น๘. ซาร่า
ลอนดอน๙. นภาพรรณแสงทอง๑๐. รีเบคก้าลอนดอน๑๑. วริศรานาจรูญ

          ๗. กีฬาเปตองผู้ฝึกสอนทีมชาย๑. กมลชนกชูเนียม๒. อนุสรณ์เลิศรักษาผู้ฝึกสอนทีมหญิง๑. ทิพย์สินเดิม๒. ประพัฒน์สิริธรรมานุวงศ์
นักกีฬา
๑. ณชพลพันธุ์ฟัก๒. ตะวันนักเบศร์๓. ธนาธิปตามใจเพื่อน
๔. พีรพัฒน์สีนวล๕. ภาสกรหลักคำ๖. วรพลนุชประคอง๗. สมเกียรติโต๊ะทอง๘. สุธีสมพงษ์๙. สุเมธคงพูล๑๐. กัญญาณัฐตามใจเพื่อน
๑๑. กัลยกรไกรเพชร๑๒. จันมาเกตุทอง๑๓. ฐานิสาปริโยสาน๑๔. ณัฐฐชา
คัดชา๑๕. ทิชาดาสี่โพธิ์ลี๑๖. ปัญจรัตน์สงวนทรัพย์๑๗. รวิกานต์
บุญชูเชิด

          ๘. กีฬามวยไทยสมัครเล่นผู้ฝึกสอนวรพลอ่วมฉิมนักกีฬาศาสตราวุธเอกทัศน์

       ๙. กีฬามวยสากลสมัครเล่นผู้ฝึกสอนฌาณภาณีพรหมเรืองนักกีฬาคมกริชพัดไสว

        ๑๐. กีฬายกน้ำหนักผู้ฝึกสอนชาติชายแซ่เฮงนักกีฬา๑. ณัฐวุฒิทรงประดิษฐ์๒. ธนวัฒน์กำจัดภัย

        ๑๑. กีฬารักบี้ฟุตบอลผู้จัดการทีมเฉลิมจำปาวิจิตรผู้ฝึกสอนอนุชาเหลืองเหรียญชัยนักกายภาพเรณูเหลืองเหรียญชัยนักกีฬา
๑. ชัชฎาภรณ์สิงห์โสดา๒. ณัฎฐชาสุชาติพงศ์๓. ณัฐนรีคีรีบุตร
๔. ธนพรนกน่วม๕. ธิดารัตน์พิมพ์สว่าง๖. นิศารัตน์แก้วพนม๗. ปนัดดาพุ่มไสว๘. พันดาวมีบำรุง๙. ยิ่งนราวิเชียรชม๑๐. รัตศมาภุงาม๑๑. วันฉัตร
นวลมาถต์๑๒. ศศิมาภุงาม๑๓. ศิริรัตน์ชื่นกมล๑๔. สาธินีสมใจเพ็ง๑๕. เสาวภาคย์นวลมาถต์๑๖. อรวรรณยกม่วง

        ๑๒. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดผู้ฝึกสอน๑. ประยูรรุ่งเรือง
๒. บริบูรณ์บุญรอด๓. วุฒิภัทรอุ้มปรีชานักกีฬา๑. กิตติพศพลายงาม๒. ธีรพัฒน์เจือจาน๓. พงศกรยิ้มรอด๔. ภัทรพงษ์อัยกา๕. ศุภศักดิ์
ดีเด่น๖. สายพิรุณรวยรุ่ง๗. ชัยอนันต์น้อยวงศ์๘. ปาริวาสฮวดเจริญ๙. พีระพัฒน์สุทาอรรถ

        ๑๓. กีฬาว่ายน้ำผู้ฝึกสอนภัทรศรีเพชรภูมินักกีฬาสิรวิชญ์
ศรีเพชรภูมิ

        ๑๔. กีฬาหมากล้อมผู้ฝึกสอนอัญชนะพานิชนักกีฬาพรรค์เพ็ชร์พานิช

        ๑๕. กีฬาแฮนด์บอลผู้จัดการทีมรัตนาภรณ์ลัธธนันท์ผู้ฝึกสอน๑. ปรีดาสุจริตจิตร๒. ฆนาคมศิริมังคลาเจ้าหน้าที่ประจำทีมดัสปกรติดต่อนักกีฬา๑. กาจพลแซ่เติ๋น๒. เกียรติศักดิ์รักเกียรติยศ๓. จเด็จขวัญดี๔. เจริญชัยเจียะสถิตย์๕. ชลรพีหมวกผึ้ง๖. ชาติตระการป้อมสิงห์
๗. ณภัทรพฤกษานันท์๘. ณัตพงษ์เนียมเปี่ยม๙. ธนกรเพียรธรรม
๑๐. ธนกฤตทองนิ่ม๑๑. ธนเวชแย้มนิล๑๒. ธราเทพสุรวุฒิธรรม
๑๓. นภดลคงกระพันธ์๑๔. ปารเมศหงส์ทอง๑๕. ปุณณพัชร์พันออด๑๖. พลภัทรบุญแก้ว๑๗. พิสิษฐ์ชัยช่วยพิทักษ์๑๘. ศรณ์ศรัณย์ขันธ์แก้ว๑๙. สมภพกองอาษา๑๐. สิริชัยเผ่าจินดา

        ๑๖. กีฬาแบดมินตันผู้ฝึกสอนชาลินีกรรณสูตนักกีฬายุรพัญธ์บุญมีโชติ

                ๑๗.       กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งผู้ฝึกสอนชัญญาชุณหวัตนักกีฬา
๑. สันตาหรรทรานนท์๒. ภภัสสรทรัพย์อัประไมย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!