ว.เทคนิคเพชรบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ว.เทคนิคเพชรบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อ 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมพระเทพวงศาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายเรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าร่วมพิธี

          ดร.เรืองแสง  กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้น เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษาจนประสบผลสำเร็จ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและชื่นชมในความสำเร็จ เสริมสร้างอุดมการณ์ ความตระหนักในการนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับทั้งสิ้น 262 คน ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 150 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 112 คน จำนวน  8 แผนกวิชา ประกอบด้วย แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาพาณิชยการ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 

          นอกจากนี้นายอลงกรณ์ ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต   และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!