4 ผู้ชิง ปธ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

            จากกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการฯ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ปี  2 5 6 4 เพื่อแทนตำแหน่งที่ครบวาระ (วาระ  2 ปี) รวมจำนวน  7 ตำแหน่ง

            ในส่วนของผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี มีผู้สมัคร  4 คนประกอบด้วย หมายเลข  1 นายเทิม มิตรจิต อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) อ.ท่ายาง หมายเลข  2 นายธีระชัย พวงน้อย อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อ.แก่งกระจาน หมายเลข  3 นายสุรพล เก็งทอง อดีตรอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต  1 และหมายเลข  4 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบุรี อดีต ผอ.โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยผู้สมัครทั้ง  4 ได้ตระเวนหาเสียงกันอย่างเข้มข้น สำหรับนโยบายการทำงานของทั้ง  4 สรุปได้ดังนี้

            หมายเลข  1 นายเทิม มิตรจิตร ชูนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ  3 ข้อ  1. ดูแลการสะสมหุ้นและเงินฝากให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  2. เพิ่มสวัสดิการการบริการสนองความต้องการของสมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและ  3. ดูแลบริหารเงินกู้ที่เหมาะสมพร้อมปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมชูสโลแกน “เลือกคนรู้จริง มีประสบการณ์ลงมือทำงานได้ทันทีสมาชิกคือ หัวใจ”

            หมายเลข  2 นายธีระชัย พวงน้อย ชูวิสัยทัศน์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิก บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการสมาชิกอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนโยบายหลัก  5 ข้อ  1. เพิ่มเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกทุก ๆ ปี  2. เพิ่มเงินสวัสดิการของสมาชิกกลุ่มบำนาญ  3. เพิ่มเงินทุนพัฒนาศักยภาพชีวิตสมาชิก  4. รวมหนี้ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นและ  5.จัดตั้งชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ใช้สโลแกน “ใจสู้รู้งาน บริการสมาชิก”

            หมายเลข  3 นายสุรพล เก็งทอง ชูนโยบายหลัก  6 ข้อ  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการให้สมาชิกพึงพอใจ  2. ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการกู้เงินให้กระชับและรวดเร็ว  3. ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  4. เพิ่มสวัสดิการให้สมาชิกเพื่อความอยู่ดีมีสุข  5. บริหารงานอย่างเป็นระบบ ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและ  6. พิจารณาจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกใช้สโลแกน “สวัสดิการเด่น เน้นบริการ บริหารโปร่งใส องค์กรก้าวไกลและมั่นคง”

            หมายเลข  4 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ชูนโยบาย ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ทำทันที โดยเครือข่ายมืออาชีพ  6 ข้อ  1. แก้ปัญหาสมาชิกที่มี “หนี้สินล้นพ้นตัว” ให้มีเงินเหลือ เพื่อใช้ในการดำรงชีพ  2. สมาชิกสมัครใหม่ กู้ง่ายได้เร็ว  3. สหกรณ์ฯ ร่วมมือกับ สกสค.ดูแลสมาชิกที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 4. ดูแลดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ตลอดจนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกในอัตราที่เหมาะสม  5. จัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างทั่วถึง และ  6. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกทุกคนใช้สโลแกน “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจสมาชิก”

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด กำหนดวันลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี  2 5 6 4 ในวันศุกร์ที่  19 พ.ย.  2 5 6 4 ตั้งแต่เวลา 08.00 –  1 3.00 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาได้ที่ WWW.phetcoop.Com และหน่วยงานที่สังกัด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!