TCEB ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการนำร่อง “ไมซ์เพื่อชุมชน” สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ต่อยอดธุรกิจสหกรณ์ตามแนวทางอุตสากรรมไมซ์

TCEB ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการนำร่อง “ไมซ์เพื่อชุมชน”

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ต่อยอดธุรกิจสหกรณ์ตามแนวทางอุตสากรรมไมซ์

          เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด บ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)(TCEB) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)จัดขึ้น โดยมี นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ผู้แทนองค์กรธุรกิจจากเครือข่ายอนาคตไทยและสื่อมวลชนร่วมงานกว่า 60 คน นายศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด และคณะให้การต้อนรับ

          นายพิเชษฐ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,171 แห่ง เกษตรกร 4,924 แห่ง สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมกว่า 12 ล้านคน โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าเพื่อการบริโภค อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ นม กาแฟ ไข่ไก่ โคเนื้อ เป็นต้น สินค้าทางเศรษฐกิจระดับประเทศ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้สหกรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์สร้างรายได้เพิ่ม และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความมันคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต

          นายจิรุตถ์ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ(TCEB) มีบทบาททำหน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรืออุตสาหกรรมไมซ์ โดยเปิดตัวโครงการนำร่อง “ไมซ์เพื่อชุมชน” ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมจาก 39 แห่งทั่วประเทศ คาดว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาจุดมุ่งหมายใหม่ในการรองรับการประชุม การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างรายได้เพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสินค้าชุมชนกับองค์กรธุรกิจ

          ” เบื้องต้นทีเส็บ(TCEB) ได้รวบรวมชุมชนสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้ง 6 ภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ 9 สหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สหกรณ์ ภาคกลาง 6 สหกรณ์ กรุงเทพฯและปริมณฑล 6 สหกรณ์ ภาคใต้ 8 สหกรณ์ และภาคตะวันออก 5 สหกรณ์ จัดทำคู่มือและสถานที่ในการจัดงานไมซ์เพื่อชุมชนไว้รองรับผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมจัดทำแคปเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ไปยังองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ไว้เป็นทางเลือกสำหรับจัดประชุม ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ด้วย “นายจิรุตถ์ กล่าว

 

          นายศิริชัย กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ปัจจุบันมีสมาชิก 8,577 คน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 99 จากกลุ่มย่อยในสหกรณ์ 82 กลุ่ม มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรับซื้อข้าว ทำโรงสี แปรรูปข้าว ขายข้าวถุง ขายปัจจัยการผลิต การเพิ่มพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ได้แก่ กล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นและร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งแปรรูปกล้วย ผลิตผักปลอดสารพิษ ตลาดเกษตรอินทรีย์รองรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่รวม 9 ธุรกิจ มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกเทียบเท่าข้าราชการ ดูแลชุมชน จนมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,300 ล้านบาท

          นายศิริชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสินค้าของสหกรณ์โดยเฉพาะ “กล้วยหอมทอง” กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาด ส่งออกทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สหกรณ์ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อบริโภค อาทิ “กล้วยอาบแดด” หรือกล้วยตาก , “กล้วยเบรกแตก” หรือกล้วยฉาบอบแห้ง , “ทองม้วนน้ำตาลโตนด” เป็นต้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลสดกล้วยหอมทอง นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาทิ เซรั่ม เจลล์ สคับผิวกาย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดยสหการณ์การเกษตรบ้านลาดมีความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ และบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ต้อนรับและรองรับการจัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงานพื้นที่ชุมชนได้ถึง 200 – 300 คน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด บ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-491268

http://https://www.youtube.com/watch?v=X_5rCqM7uGg&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!