กกต.เพชรบุรี เชิญผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.เพชรบุรี 3 เขต กว่า 10 พรรคการเมือง

กกต.เพชรบุรี เชิญผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.เพชรบุรี 3 เขต กว่า 10 พรรคการเมือง

ร่วมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรม : การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เสนอตัวลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง กว่า 10 พรรคการเมือง รวมจำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการ

 

          นางสุทธดา คงเดชา ผอ.กต.จว.เพชรบุรี กล่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติการประชุม กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

          ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น แต่การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมณ์ได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

 

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มี่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

 

          ด้านนายกอบชัย กล่าวว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะมีวาระสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกผู้แทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ทิศทางของประเทศจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน การที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งในการที่จะทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติของทุกฝ่ายชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การเลือกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ที่สำคัญคือหลังการเลือกตั้งทุกฝ่ายยังมีความเป็นพี่เป็นน้องกันเช่นเดิม

 

          ภายในกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำผู้เสนอตัวลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้ทำความเข้าใจและชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเพื่อให้การปฏิบัติของทุกฝ่ายชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การเลือกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=xi6AWjUzjv4&feature=youtu.be

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!