คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่เก็บคะแนน การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่เก็บคะแนน

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ที่เป็นตัวแทนจังหวัด

เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชร ประกอบด้วย น.ส.สายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงมหาดไทย พันตำรวจโทหญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพกมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมายังโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดูพื้นที่จริงและเก็บคะแนนรอบแรกของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คระครู และนักเรียนให้การต้อนรับ


          นางฉัตรพร กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2546 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนโครงการโดยการพัฒนาชมรม สมาชิกและสร้างสรรค์กิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2561 จังหวัดได้มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน พัฒนาอำเภอ TO BE NUMBER ONE กำหนดให้เป็นเจ้าภาพหลักในทุกๆด้าน ร่วมจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้สมาชิกร่วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาชมรมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดได้ตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ครู TO BE NUMBER ONE ให้เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ครบ 8 อำเภอ ซึ่งทำให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง


          ด้านนายสรรพคุณ กล่าวเสริมว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จัดตั้งชมรมดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและจริงจังมาตั้งแต่ปี 2548 มีการสืบทอดการดำเนินงานจากรุ่นสู่รุ่น โดยยึดหลักการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน พัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนได้เป็นชมรมต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่ชมรมต่างๆทั่วประเทศ

          นายสรรพคุณ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดส่งชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เข้าร่วมการประกวดและสามารถผ่านการประเมินรอบภาคกลางและภาคตะวันออกจนกระทั้งได้เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ประจำปี 2561

          “การเดินทางมาเก็บคะแนนในครั้งนี้ หวังว่าคณะกรรมการคงจะให้ข้อเสนอแนะแก่ลูกๆของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) และมีกำลังใจในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป”

http://https://www.youtube.com/watch?v=zQ0cq_er708&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!