คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.เพชรบุรี วาง 5 มาตรการ บูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาฯ “แม่วัยใส” และการตั้งครรภ์ของแม่วัยใสซ้ำซ้อน

คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.เพชรบุรี

วาง 5 มาตรการ บูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาฯ “แม่วัยใส”

และการตั้งครรภ์ของแม่วัยใสซ้ำซ้อน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 1/2561 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสุกัญญา ปวงนิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมชี้แจง

          ผลการประชุมสรุปได้ว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา จ.เพชรบุรี มีวัยรุ่นและเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 15 – 19 ปี จำนวน 13,321 คน โดยในจำนวนหญิงวัยรุ่นในช่วงอายุดังกล่าวมีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรในช่วงวัยรุ่นหรือที่เรียกว่า “แม่วัยใส”จำนวนมาก โดยพบว่าในปี 2560 “แม่วัยใส”มีการคลอดบุตร และบุตรปลอดภัย หรือ “คลอดมีชีพ” จำนวน 472 คน โดยจำแนกสถิติจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พบมีอัตราคลอดมีชีพสูงสุด 241 คน โรงพยาบาลชะอำ 96 คน และในจำนวนนี้มีการตั้งครรภ์ซ้ำ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากเดิมต้องไม่เกินร้อยละ 10 โดยในภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีมีมารดาหลังคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี 488 คน รับบริการคุมกำเนิดชั่วคราวมากที่สุด 259 คน

          ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงรุกแล้ว อาทิ ให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ วางแผนครอบครัวแก่นักเรียนและเยาวชน และเชิงรับด้วยการให้คำปรึกษาการดูแลมารดาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมบริการคุมกำเนิดในมารดาหลังคลอด โดยในส่วนของการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ คุณแม่วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้ง จะได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ด้วยการฉีดยาคุมหรือฝังยาคุม ซึ่งจะยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์ได้ สามารถรับบริการฟรีที่สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด ซึ่งส่งผลให้ขณะนี้สถิติการตั้งครรภ์คุณแม่วัยใสของจังหวัดเพชรบุรีแม้ภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่ว่าสถิติยังคงมีสูงกว่าในระดับเขตร้อยละ 45 และระดับประเทศร้อยละ 42 สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือการตั้งครรภ์ซ้ำในคุณแม่วัยรุ่น โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีมารดาตั้งครรภ์ซ้ำร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในระดับประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่นมี 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย แม่วัยรุ่นที่มีประวัติการตั้งครรภ์ปกติ จะมีโอกาสตั้งครรภ์ซ้ำ 56 เท่าของผู้ที่มีประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อน, แม่ที่มีทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ว่า มีครรภ์ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวดีขึ้น มีโอกาสตั้งครรภ์ซ้ำ 1.1 เท่า และแม่วัยรุ่นที่มีประวัติไม่ได้คุมกำเนิด มีโอกาสตั้งครรภ์ซ้ำ 4.8 เท่าของแม่ที่มีประวัติคุมกำเนิดสม่ำเสมอ

          เบื้องต้นนางสุกัญญา ปวงนิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ในฐานะอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน 5 ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติปี 2560 – 2569 ผ่านคณะอนุกรรมการโดยจัดประชุมการดำเนินงานปีละ 4 ครั้ง 2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาแก่นักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้อง อาทิ จัดกิจกรรม DJ TEEN เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน ได้ดำเนินรายการสื่อสารพูดคุยผ่านทาง สวท.จังหวัดเพชรบุรี , จัดอบรมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจในวัยรุ่น เป็นต้น 3.สนับสนุนการจัดบริการที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ด้วยการจัดบริการให้คำปรึกษา บริการคุมกำเนิดเชิงรุกในสถานศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ 4.การลดสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น โดยการออกสำรวจ อพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือแหล่งมั่วสุมต่างๆ 5.ส่งเสริมระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=r-WrcMl775Q

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!