ครูดีศรีเมืองเพชร

นางสาวออมพักตร์ วิไลวงษ์

นางสาวออมพักตร์ วิไลวงษ์

อายุ :                      37 ปี อายุราชการ :        11 ปี

ตำแหน่ง :             ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา :           ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปฏิบัติการสอน : วิชาสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

งานที่พัฒนา :      เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จำนวน 5 เล่ม

อุดมคติ :               ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต

รางวัลที่ภาคภูมิใจ :

                – ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft Power Point” โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

                – ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2558 โดยคุรุสภา

                – ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2560 โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

                – ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี 2651โดยคุรุสภา

                – ได้รับรางวัลครูดีศรีเมืองเพชร ประจำปี 2564

                – ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงต้นแบบท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดด้านการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงจนประสบความสำเร็จในระดับสูงขึ้น คือ รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

นางสาวกาญจณี เผ่าวิจารณ์

ชื่อ นางกาญจณี เผ่าวิจารณ์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

จบปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เอก ธุรกิจศึกษา

อายุราชการ 14 ปี

งานที่พัฒนา คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง กราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

อุดมคติ มีความกตัญญูย่อมประสบความสำเร็จ

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

–              ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” โดยคุรุสภา

–              ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ช่วงชั้นที่ 3 โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

–              ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น โดยคุรุสภา จังหวัดเพชรบุรี

–              ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี

–              ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง)

–              ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

–              ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร”     เนื่องในวันครู ประจำปี 2564

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!