ครูดีศรีเมืองเพชร

นางสาหร่าย พริ้มพราย

นางสาหร่าย พริ้มพราย

อายุ ๕๖         ปี

อายุราชการ  ๒๗        ปี

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา     ระดับปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขา การบริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๓

งานที่พัฒนา  การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการปฏิบัติเรื่องเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชื่อมโยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

อุดมคติ    สอนศิษย์ให้เหมือนสอนลูก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

                ๑. ได้รับพระราชทาน รางวัลผู้สร้างสรรค์งานสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนเชิดชูเกียรติเป็น ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ๒. รางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๒ โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

                ๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันโครงงานระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ส่วนภูมิภาค

                ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนภูมิภาค                      

                ๕. รางวัลครูดีเด่นช่วงชั้นที่ ๓ โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

                ๖. ได้รับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” โดยคุรุสภา

                ๗. ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

                ๘. ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔

นางจันทร์เพ็ญ ย้อมสี

ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ย้อมสี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

จบปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอก บริหารการศึกษา

อายุราชการ ๒๕ ปี

งานที่พัฒนา คือ ชุดฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำยาก

อุดมคติ ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” โดยคุรุสภา

– ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ช่วงชั้นที่ ๓ โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

– ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดีเด่น โดยคุรุสภา ระดับจังหวัดเพชรบุรี

– ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

– ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

– ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร”  เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔

คลื่นการศึกษา ๑๖ มี.ค. ๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!