ธ.ก.ส.เพชรบุรีเปิด ‘สินเชื่อกัญชา’ เพื่อเอื้อประโยชน์ทางการแพทย์

“กัญชา” เป็นพืชที่มีฤทธิ์กล่อมประสาทและเป็นยาเสพติดที่มีผู้นิยมเสพในหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเดิมกัญชาถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายประเภท 5 ห้ามปลูก ผลิต เสพ หรือครอบครอง แต่ต่อมาหลังจากที่ภาครัฐมีการประกาศใช้มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้สามารถนำกัญชาไปใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย รวมถึง การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  ส่งผลให้เริ่มมีผู้ให้ความสนใจในธุรกิจการปลูกพืชกัญชา เพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม

นางวาสนา อุ่นจิตติ ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า เพื่อรองรับความต้องการเพาะปลูกกัญชาที่เพิ่มขึ้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแนวทางสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกกัญชา โดยเปิด “โครงการสินเชื่อปลูกกัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปลูกพืชทางเลือก (กัญชา)

อย่างไรก็ตามกัญชายังเป็นพืชที่มีความเสี่ยงสูงและยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลและดำเนินการภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดเป็นการเฉพาะ

ดังนั้น ธ.ก.ส.จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน (จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี) และมีวัตถุประสงค์การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (สามารถจดแจ้งเพิ่มในวัตถุประสงค์) วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา และต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นางวาสนากล่าวต่อไปว่า ในส่วนของระยะเวลาการชำระคืน สำหรับประเภทการให้กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้โดยกำหนดชำระต้องสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้และที่มาของรายได้ รวมถึงต้องไม่เกินอายุใบอนุญาตให้ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่วนกรณีประเภทการให้กู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้และที่มาของรายได้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงควรกำหนดชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อปลูกกัญชา” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง หรือผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการ สามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ทุกสาขา มีเจ้าหน้าที่แนะนำ หรือ โทร. 032-427879 ในวันและเวลาราชการ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!