นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง (OBEC AWARDS ครั้งที่ 9)

นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ

ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

–    รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

–    รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ด้านบริหารจัดการ

–    รางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะประวัติศาสตร์  1S2C และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

–    รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562

–    ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเผยแพร่สื่อการจัดการเรียนรู้ “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน” ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ

–    ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตอาสา มีความรู้ ความสามารถ และมีหัวใจยอดกัลยาณมิตร
ทำหน้าที่อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร โดยมีบทบาทหน้าที่ ประสานงานให้ข้อมูล คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแก่ผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

–    คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมการยกร่างและบรรณาธิการกิจเอกสาร แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา

–    คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดลองใช้และปรับปรุง (Field Group Try Out and Revised) เอกสาร
แนวการจัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ” ณ สถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่
เขต 2 และ สพม. เขต 37 จังหวัดแพร่

–    คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเอกสารแนวการจัดกิจกรรมการสริมสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมรูปแบบ Active Learning : การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

–    คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน การดำเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

–    วิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Leaning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

–   วิทยากรและคณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!