“น้องโตนด” ผลงานนักศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด “มาสคอต” การท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี

ตามที่ จังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกจาก “กระทรวงศึกษาธิการ” ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยยื่นใบสมัครเข้ารับการพิจารณาเป็น สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy) ขององค์การยูเนสโก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องเมืองสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำต้นทุนทางทรัพยากรด้านอาหารคาวหวาน ภูมิปัญญาด้านงานช่าง ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีมาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดมาสคอตการท่องเที่ยว และโลโก้เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี ระดับนานาชาติ ๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี นายอาคม ชานาง รอง ผอ.ททท.เพชรบุรี ดร.กรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ น.ส.ปรียาภา อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการตัดสิน

      รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การจัดการประกวดมาสคอต (Mascot) และโลโก้ของการท่องเที่ยวเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่านับแสนบาท เป็นกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ ความสนใจและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเป็นที่รู้จัก จดจำได้ และส่งเสริมความนิยมในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

      สำหรับการประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การออกแบบมาสคอตการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ ๒) การออกแบบโลโก้เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ส่งผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า ๔๐ ผลงาน ในรอบแรกได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวนประเภทละ ๕ ผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยวิธีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ อาทิ นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี ดร.กรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร น.ส.ปรียาภา อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี นายอาคม ชานาง รอง ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี รวมถึงกรรมการชาวต่างประเทศร่วมตัดสินผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์

.     ผลการตัดสินการประกวดมาสคอต (Mascot) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “น้องโตนด” ผลงานการออกแบบของ น.ส.อชิรญา มากสวาสดิ์ อายุ ๒๐ ปี นักศึกษาสาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ผลงาน “น้องพริบพรี” การออกแบบของ นายนภดล อนันต์ถาวร จ.สงขลา ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ผลงาน “น้องหม้อแกง” ของ นายจักรกฤษณ์ ยนจอหอ จากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผลงาน “น้องหม้อแกง” ของ นายจักรกฤษณ์ ยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัลอีก ๕,๐๐๐ บาท

      ส่วนผลการประกวดโลโก้การท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ผลการตัดสินของคณะกรรมการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ น.ส.อิสิปรียา ชาติพยัคฆ์กุลกิจ จ.ชลบุรี ได้รับ
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ผลงานของ Miss Jia Ying Wang จากประเทศอังกฤษ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ผลงานของ น.ส.ณัฐกฤตา ผิวอ่อน จาก จ.นนทบุรี ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผลงานของ น.ส.ณัฐกฤตา ยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

      ทั้งนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยหลังจากนี้จะดำเนินการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเตรียมรับการประเมินของคณะกรรมการยูเนสโก ซึ่งจะประกาศผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!