ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 โดยมีนายจรินทร์ แสงเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เปิดการประชุมสภา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ได้แนะนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้แก่ พลตำรวจตรี กิตติ  สะเภาทอง , จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู , นายปภังกร  จรรยงค์  ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้แก่ นายเกื้อกูล ไชยพยอม และตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้แก่ นายมนู  อาลี และนายเชลล์  ชโยวรรณ จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระและญัตติที่สำคัญ ได้แก่ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 , เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี , เรื่อง การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเรื่องขอความยินยอมการทำกิจการนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!