ผอ.หน่วยตรวจสอบ คนใหม่

นางสาวเกษร แก้วเจริญ

ตำแหน่ง เดิม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต 2

ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. เพชรบุรี เขต 2

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อุดมคติในการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ

ผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชี ได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยสามารถจัดทำรายละเอียดประกอบการประเมินบัญชี ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนเต็ม 470 คะแนน และตามผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ครบทุกตัวชี้วัด ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!