พมจ.เพชรบุรี จัดฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พมจ.เพชรบุรี จัดฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน

เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ รองหัวหน้าชุดประสานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี น.ส.จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ดร. กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจาก 80 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมจำนวน 172 คน นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          นายสุเทพ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 ให้กับจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 359,600 บาท ดำเนินงานจัดอบรมให้กับแกนนำภายในหมู่บ้าน ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นจำนวน 1 รุ่น ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแกนนำหมู่บ้าน ให้นำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้รับไปพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน องค์กร ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          นายสุเทพ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี โดยนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี, หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นาวาโทกีรติ เทศเจริญ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การตั้งปณิธานทำดีเพื่อพ่อ โดย พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ รองหัวหน้าชุดประสานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี, บทบาทหน้าที่แกนนำกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการชุมชน การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดเวทีจำลองสาธิตการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

          นอกจากนี้จัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา บุคคล ครัวเรือน และชุมชน สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราว(เขากลิ้ง) ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=5OXyPmnyYgI

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!