“พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี” เปิดปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหลังใหม่

“พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี” เปิดปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหลังใหม่

            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 100 คน ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

            ผศ.ดร.ปาณิศา เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และแก้ไขเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ”ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหลังเก่า มีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอรับงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 44,843,700 บาท จัดสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น 25 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน วิจัยและฝึกปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี

          ผศ.ดร.ปาณิศา กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถต่อตลาดแรงงาน , พัฒนาอาจารย์ให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษายุคใหม่ , ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริง , สร้างเครือข่ายความร่วมกับกับชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม , บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

 

          ผศ.ดร.ปาณิศา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และจะได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ มีการร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ในการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเรียนการสอน การวิจัยและปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความความสามารถของนักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานต่อไป


           ทั้งนี้หลังพิธีเปิดงาน พล.อ.สุรยุทธ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ นักศึกษาได้รับรางวัลอันดับที่ 7 ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017 ณ เมืองซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา , นักศึกษาได้อันดับที่ 15 ในการแข่งขัน “ สุดยอดฝีมือสายสัญญาน ” ปี 5 จัดโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนักศึกษาได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานในบริษัทภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ด้วย

น.ส.กมลรัตน์ หยดย้อย ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!