ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 18

กรมพลศึกษากำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 18 “18th THAILAND MINISTER CUP 2022”

ประเภทและรุ่นอายุมีดังนี้

ส่วนภูมิภาค รุ่นอายุ 14 ปี รุ่นอายุ 16 ปี รุ่นอายุ 18 ปี

กรุงเทพมหานคร รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 14 ปี รุ่นอายุ 16 ปี รุ่นอายุ 18 ปี

ประเภทประชาชนชาย

      1.  คุณสมบัติของนักกีฬา

           รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2553, รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2551 รุ่นอายุ 16 ปี เกิด พ.ศ. 2549, รุ่นอายุ 18 ปี เกิด พ.ศ. 2547

      2.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

      3.  ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

           3.1   เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน

           3.2   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขันเพียงแห่งเดียว ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

           3.3   เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 3 เดือน

      4.  การสมัครเข้าแข่งขันจะสมัครในนามของทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียว และนักกีฬาจะเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

      5.  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างน้อยจำนวน 2 เข็ม

      6.  ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุ 14, 16, 18 ปี ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้
เข้าร่วมการแข่งขัน

           6.1   นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ

           6.2   นักกีฬาฟุตซอลตัวแทนทีมชาติไทยทุกรุ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ

           6.3   ห้ามนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นในรายการที่สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

                    6.3.1    ฟุตบอลไทยลีก (Ti)

                    6.3.2    ฟุตบอลไทยลีก 2, 3 (T2, T3)

                    6.3.3    ฟุตบอลไทยแลนด์อเมเจอร์ ลีก (TA)

                    6.3.4    ฟุตบอลเอฟเอคัพและลีกคัพ

                    6.3.5    ไทยยูธลีก ทุกรุ่นอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564

                    6.3.6    นักฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนที่เล่นอยู่ในต่างประเทศ

                    6.3.7    นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษโดยกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

กรุงเทพมหานคร

ประเภทเยาวชนชาย

      รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. ปี 2553, รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. ปี 2551, รุ่นอายุ 16 ปี เกิด พ.ศ. ปี 2549, รุ่นอายุ 18 ปี เกิด พ.ศ. ปี 2547

ประเภทประชาชนชาย ต้องมีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป ต้องมีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร

      1.  ใบสมัครเข้าแข่งขันตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษากำหนด

      2.  แผงรูป ติดรูปถ่ายนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันสมัคร

      3.  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

      4.  เอกสารรับรองการอาศัยอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขันให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

           4.1   สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขันให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

           4.2   สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ที่สมัครเข้าแข่งขันแต่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน ใช้เอกสาร

                    4.2.1    เป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ลงนามรับรองของผู้มีอำนาจของสถานศึกษา ประทับตราสถานศึกษาที่ระบุวันที่เข้ารับการศึกษา

                    4.2.2    ผู้ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขันให้ใช้หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือบัตรประกันสังคม

      5.  การรับสมัครเข้าแข่งขัน

                                ส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ จังหวัด สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpe.go.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด เป็นผู้กรอกรายละเอียดใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันผ่านระบบรับสมัครแข่งขัน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 15-25 คน เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 5 คน ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 032-780336, 088-9056640.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!