มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “สภาประชาสังคมไทย”

มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “สภาประชาสังคมไทย” และลงทะเบียน เป็นเครือข่ายองค์กร ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรีกันเถอะ

                วันนี้ มีเรื่องราวดี ๆ ที่จะมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบถึง โครงการหนึ่งที่มุ่งพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคประชาชน ได้มีโอกาสเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน

                โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคม ..สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) .. มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจำนวน 139 องค์กร

                ได้ร่วมกันก่อตั้งสภาประชาสังคมไทยขึ้น

                เพื่อรวมตัวกันสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง และร่วมเป็นพันธมิตรทำงานพัฒนา เคียงคู่ไปกับภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดต่าง ทั่วประเทศ

                เป็นที่น่ายินดีที่ทุกวันนี้ องค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมของทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความเข้มแข็งเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นโดยลำดับ ทั้งที่มีจุดเริ่มก่อเกิดมาจากการเกิดวิกฤต หรือ จากการมุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคมท้องถิ่นก็ตาม

                เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม รวม 139 องค์กร จาก 75 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดตั้ง “สภาประชาสังคมไทย” ขึ้น มีการประกาศใช้ “ธรรมนูญสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. 2563” ร่วมกัน ในการก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย

                ในครั้งแรกนี้ มีองค์กรที่สมัครเป็นสมาชิกสภาประชาสังคมไทยรวม 99 องค์กร จาก 71 จังหวัดทั่วประเทศ สมาชิกทั้ง 99 องค์กรนี้เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งหมดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มีทั้งที่เป็นมูลนิธิ เป็นสมาคม และเป็นเครือข่ายต่าง ๆ

                องค์กรเหล่านี้ดำเนินงานพลเมืองอาสาในจังหวัด ดำเนินงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะในจังหวัดของแต่ละพื้นที่ และสภาประชาสังคมไทย ยินดีที่จะเชิญชวนองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ องค์กรที่ทำงานอาสาสมัครทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ามาเป็นสมาชิกของสภาฯ ต่อไป

                ทุกองค์กรสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานองค์กร ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี หรือที่ สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร เลขที่ 89 หมู่ 4 โพไร่หวาน อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000 โทร. 086-3166651

                เพื่อเราจะได้ มีสิทธิ์ มีเสียง ร่วมเสนอแนะ สิ่งดีๆ ให้แก่ สภาประชาสังคม ในระดับประเทศต่อไป ค่าสมัคร สมาชิก 2,000 บาท ใน 2 ปีแรก ขอใบสมัครได้ ที่ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาสังคม หรือสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร

                 สภาประชาสังคมไทย จะมีการประชุมในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2565 นี้ ณ โรงแรมใน กทม. ซึ่งจะได้เรียนให้ทราบต่อไป องค์กรหนึ่ง ส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 1 ท่าน ทั้งนี้ สภาประชาสังคมไทย จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด วิทยากรพิเศษ คือ คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป ผู้ผลักดันสร้างศักยภาพให้ภาคประชาสังคมตลอดกาล…

                กลุ่มคนรักเมืองเพชร ที่ได้รวมตัวก่อตั้งขึ้นมาจากความรักความสามัคคี และความหวังดีต่อบ้านเมืองมาเนิ่นนาน ตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบัน ได้ยก ระดับเป็นสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร เมื่อ 15 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันทำหน้าที่ เป็นศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาส เป็นศูนย์รวมใจของชมรมคนรักในหลวงเมืองเพชร และขณะนี้ได้รับหน้าที่

                เป็นศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี

                ขอต้อนรับ ทุกองค์กร ทุกชมรม มาร่วมเป็นเครือข่ายกันนะเจ้าคะ แม้มิได้สมัคร เป็น สมาชิกสภาประชาสังคมไทย ก็สมัครมาลงทะเบียนเป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรีได้

                กรุณาแจ้งชื่อ องค์กร สถานที่ตั้ง หัวหน้าทีม งานที่ปฏิบัติอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผู้เขียนยินดีประสานให้ทุกกลุ่ม มีอะไร จะได้ทำงานร่วมกัน ปรึกษาหารือกันได้สะดวกขึ้น

                อย่างไรก็ตาม…. สภาประชาสังคมไทย เป็นกลไกเริ่มต้นของภาคประชาสังคมที่ยังต้องการการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนา เอกชนองค์กรชุมชนอื่น อีกมาก เพื่อร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาพื้นที่และสังคมในระยะยาวต่อไป

                ยินดีต้อนรับทุกองค์กรนะเจ้าคะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!