รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564

ละออง แสงภู ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแหลม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อายุ 56 ปี อายุราชการ 28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบันรับหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คติประจำใจ

        “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

ผลงานดีเด่นที่ประจักษ์และประทับใจ

           1. รับเกียรติบัตรระดับชาติ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           2. รับเกียรติบัตรระดับชาติ เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           3. รับเกียรติบัตรระดับชาติ เหรียญเงินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           4. รับเกียรติบัตรระดับชาติ เหรียญเงินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           5. รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 ปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

           6. รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

           7.  รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 ปี 2562
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

           8. รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 ปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1

           9. รับเกียรติบัตรเครือข่ายสุจริตไทย การสอบผ่านหลักสูตรE-Learning จาก www.thaihonesty.org สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป ปี พ.ศ. 2562

         10. รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563

         11. รับประกาศรางวัลชนะเลิศ คลิปวิดีโอ “มาคัดแยกขยะกันเถอะ” การประกวดผลิตสื่อวิดีโอโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานของพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปี 2563

         12. รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2563 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

         13. รับเกียรติบัตรชนะเลิศโครงการรีไซเคิลสร้างค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (โครงการโรงเรียนปลอดขยะ) ปี 2563 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

         14. รับเกียรติบัตรครูดีศรีเมืองเพชร ปี 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

         15. “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ปี 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

         16. รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

         17. รับประกาศเหรียญเงินระดับประเทศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รีไซเคิลสร้างค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปี 2564 จากคุรุสภา                

18. รับประกาศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!