สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการชุมชนเพชรบุรีรู้ทันกฎหมายยุติธรรม สร้างรั้วป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการชุมชนเพชรบุรีรู้ทันกฎหมายยุติธรรม

สร้างรั้วป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย


          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนเพชรบุรีรู้ทันกฎหมายยุติธรรม สร้างรั้วป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 100 คน น.ส.จิราณี เทศมงคล หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

          น.ส.จิราณี เปิดเผยว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยปัจจุบัน ส่งผลทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนา ซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยการบูรณาการ่วมกับทุกภาคส่วนพัฒนาแก้ไขและป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน โดยผลักดันแนวทางการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านเครือข่ายภาคประชาชนมาโดยตลอด

          น.ส.จิราณี กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จัดโครงการชุมชนเพชรบุรีรู้ทันกฎหมายยุติธรรม สร้างรั้วป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืนขึ้นในครั้งนี้ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกระบวนการยุติธรรม มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมภายในชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=GWdo1LumLwY&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!