“เทิม มิตรจิต” หวนคืนตำแหน่ง ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

เมื่อระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ได้จัดให้มีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ประจำปี 2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯแทนตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการที่ครบวาระจำนวน 7 คน (วาระ 2 ปี) ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ 1 ตำแหน่ง, ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง ผลการนับคะแนนสรรหาการสรรหาปรากฏว่า

                ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ประจำปี 2565 ได้แก่ นายเทิม มิตรจิต ได้ 2,800 คะแนน ส่วนผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดมาคือ นายธีระชัย พวงน้อย ได้ 2,074 คะแนน นายสุรพล เก็งทอง ได้ 1,773 คะแนน และนายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ได้ 1,243 คะแนน รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 7,890 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 145 คะแนน บัตรเสีย 154 ใบ

                ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุหรือลาออกหรือโอนย้ายไปต่างจังหวัดหรือผู้ที่ลาออกจากการปฏิบัติงานหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานหรืออายุ 60 ปี ขึ้นไป (กรรมการบำนาญ) ต้องการ 2 ตำแหน่ง ปรากฏว่านายสมศักดิ์ แตงอวบ ได้ 1,185 คะแนน (ได้รับเลือก), นายโกมินทร์ ตรัยวารินทร์ได้ 1,181 คะแนน (ได้รับเลือก),

                นายนิพนธ์ พวงเดชได้ 1.148 คะแนน, นายเรวัต กิ่งแก้ว ได้ 931 คะแนน, นางจำเรียง นิลพงษ์ ได้ 538 คะแนน, นางพรทิพย์ สว่างลาภ ได้ 498 คะแนน, นายธนาวุฒิ แก้วน้อย ได้ 467 คะแนน, นายสมชัย บังจิต ได้ 459 คะแนน และนายประสิทธิ์ มากมูล ได้ 364 คะแนน

                ตำแหน่งกรรมการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ต้องการ 1 ตำแหน่ง)ได้แก่ ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ ได้  202 คะแนน (ได้รับเลือก), นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว ได้ 180 คะแนน

                ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรีเขต 1 ในเขต อ.เขาย้อย, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี (1 ตำแหน่ง) มีผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหา 1 คน คือ นางณัฏฐิกา มุลตองคะ (ได้รับเลือกโดยไม่มีคู่แข่ง)

                ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ในเขต อ.บ้านแหลม (1 ตำแหน่ง) มีผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหา 1 คน คือ นายสิทธิพงศ์ เกรอด (ได้รับเลือกโดยไม่มีคู่แข่ง)

                ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ในเขต อ.ชะอำ (1 ตำแหน่ง) มีผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหา 1 คนคือนางอารีย์ คำเพ็ง (ได้รับตำแหน่ง)

                ทั้งนี้ผลคะแนนการสรรหาดังกล่าวเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต้องนำเสนอและผ่านการเห็นชอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกรับรอง อีกครั้ง.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!