เพชรบุรีเปิดตัว “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

Phetchaburi City of Gastronomy CHA – AM Food Festival ครั้งที่ 1

ชูวัตถุดิบชั้นเลิศผสานภูมิปัญญาการทำอาหารคาวหวาน

                   จังหวัดเพชรบุรีเปิดตัว “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก” หลังยูเนสโกประกาศผลการคัดเลือกเป็น สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) จัดงาน Phetchaburi City of Gastronomy CHA–AM Food Festival ครั้งที่ 1 ชูวัตถุดิบชั้นเลิศ เมือง 3 รส รสหวานน้ำตาลโตนด รสเค็มเกลือทะเล รสเปรี้ยวจากมะนาว รังสรรค์หลากเมนูอาหารคาวหวาน ทั้งเมนูอาหารพื้นถิ่นต้นตำรับ และอาหารที่มาจากความคิดสร้างสรรค์

      เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน Phetchaburi City of Gastronomy CHA – AM Food Festival ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเปิดงานภายในงานมีทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวาน เครื่องดื่มต่าง ๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่จากเชฟชุมชน ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง รังสรรค์อาหารทั้งเมนูเด็ด อาหารพื้นถิ่นต้นตำรับ อาหารที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง

      นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็น “เมือง 3 วัง 3 ทะเล 3 รส” ประกอบด้วย 3 วังคือ พระนครคีรี (เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 3 ทะเลคือ ทะเลโคลน ทะเลเม็ดทราย ทะเลหมอก 3 รสคือ รสหวานจากน้ำตาลโตนด รสเค็มจากเกลือ รสเปรี้ยวจากมะนาว แล้วยังมีความโดดเด่นเป็นจุดกำเนิดทรายเม็ดแรกของทะเลอ่าวไทย แหล่งหอยแครงใหญ่ที่สุดในประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 113 โครงการ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้ขึ้นเป็น “มรดกโลก” แห่งที่ 6
ของประเทศไทย นับได้ว่าเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอยู่หลายแห่ง นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี นับว่าการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในปี พ.ศ. 2564 นี้ จังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (City of Gastronomy) ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ มีวัตถุดิบชั้นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลจากอำเภอบ้านแหลม อำเภอชะอำ ผักผลไม้ของอำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี รวมไปถึงวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จะได้รับประโยชน์มากมายที่จะส่งผลดีต่อการเป็น “เมืองท่องเที่ยวด้านอาหาร” มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกหลายประเภท เช่น การเป็นเมืองที่ทุกคนต้องมาชิมอาหาร มาซื้อของฝาก อาหารที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ ๆ สถาบันการศึกษาได้มาเรียนรู้ด้านวิทยาการอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพชรบุรีให้ดีขึ้น

      นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดจัดงาน Phetchaburi City of Gastronomy (CHA – AM Food Festival) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมด้านการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และสร้างการรับรู้ในเรื่องการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ยูเนสโกได้ประกาศผลการคัดเลือก 49 เมืองใหม่ทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

      “การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ผนึกความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม โดยดึงจุดเด่น เน้นจุดขาย สร้างความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก ภาคการเกษตร ชาวสวน ชาวไร่ ฐานการผลิตอาหารด้านวัตถุดิบในพื้นที่ แต่ยังสานการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเมืองของจังหวัด และยังสานแนวทางของยูเนสโก ในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การเข้าถึงร่วมกันของคนในพื้นที่ คนทั่วประเทศ ส่งเสริมความคิดริเริ่มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แสดงถึงความร่วมมือ และพร้อมเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ มาดูงานในพื้นที่ วิถีชีวิตด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหาร จึงนับเป็นก้าวอย่างในการขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารบนพื้นฐานจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน” นายณัฐวุฒิ กล่าวในท้ายที่สุด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!