เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

จัดประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง


          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2561 จัดโดยเรือนจำกลางเพชรบุรี โดยมี น.ส.อารี โชติวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางน้อยทิพย์ เอี่ยมหลี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายสาธิต เอกวุฒิพล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังฯ นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติฯ นายธรรมนูญ นพคุณ หัวหน้าเรือจำชั่วคราวเขากลิ้งฯ ร่วมชี้แจง

          โครงการดังกล่าวเกิดจากการที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำการบันทักข้อตกลง MOU การประสานงานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกรมราชทัณฑ์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินงานตามกรอบนโยบายดังกล่าว

          นายสาธิต กล่าวว่า ปัจจุบันเรือนจำกลางเพชรบุรี มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 2,284 คน แบ่งเป็นชาย 1,999 คน หญิง 285 คน ที่ผ่านมาฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ได้คัดเลือกนักโทษออกทำงานนอกเรือนจำ ตามความถนัดและความสามารถ ตามนโยบาย ของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสออกไปฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ โดยจำแนกตามสาขาวิชาต่างๆ อาทิ วิชาชีพด้านช่างไม้, วิชาชีพด้านช่างเชื่อม, วิชาชีพทำอาหารสำเร็จรูป, วิชาชีพเสริมสวย, วิชาชีพด้านช่างเย็บผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจ้างแรงงานรับจ้างจากบุคคลภายนอก 6 กองงาน ประกอบด้วย กองงานพับถุงกระดาษขนมหม้อแกง, กองงานเย็บรองเท้า, กองงานตัดยางพักเท้า, กองงานถักอวน, กองงานเย็บร่ม, กองงานพับสายไฟ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหาด้านหลักสูตรวิชาชีพไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ต้องขังและยังไม่มีสถานประกอบการที่รองรับการฝึกงานเฉพาะทาง จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้

          ผลการประชุมสรุปได้ว่า เรือนจำกลางเพชรบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จะได้ประสานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการกำหนดและวางแนวทางแผนการจัดตั้งโรงงานในเรือนจำ การรับผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ตามโครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. พร้อมประสานกับหน่วยฝึกอาชีพในพื้นที่ จัดหาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางเพิ่มเติมให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขัง เกิดการรองรับการทำงานผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษได้กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีความสุขต่อไป

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!