โกลเด้นเพลซ สาขาเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา
โกลเด้น เพลซ เป็นร้านค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินและอาคารส่วนพระองค์ ซึ่งอยู่ติดบริเวณถนนพระราม 9 ในการก่อสร้างร้านโกลเด้นเพลซสาขาแรก และทรงก่อตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาช่องทางการค้าปลีกที่เหมาะสม แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” โดยสาขาแรก คือ โกลเด้น เพลซ พระราม 9 เปิดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2544

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ก่อตั้ง โครงการในพระราชดำริมากมาย ที่ล้วนช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกพื้นที่ ให้ได้อยู่ดีกินดี ซึ่งครั้งก่อตั้งร้านโกลเด้นเพลซ พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า

“โครงการในพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมไว้มีจำนวนมาก สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย แต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหลายชนิด ยังไปไม่ถึงผู้บริโภคมากเท่าที่ควร”

ดังนั้น ร้านโกลเด้น เพลซ จึงเปรียบเสมือน “ตู้เย็นของประชาชน” กล่าวคือ เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งเป็น โครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ในหลากหลายพื้นที่ อาทิ สินค้าจากโครงการหลวง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่ชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ต่อมาเกษตรกรชาวเขาได้มีการปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ ปลูกผลไม้ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในชื่อ โครงการหลวง และ ดอยคำ ช่วยให้ชาวเขาได้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ร้านโกลเด้น เพลซ ยังเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรไทย ชุมชน หรือกลุ่ม SMEs รายเล็กๆ ที่มีการรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าของตนเอง ได้มีพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้า โดยได้รับราคาที่เป็นธรรม ขณะเดียวกัน ประชาชนคนไทย ก็ได้รับประทาน ได้ใช้ สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมุ่งมั่นสานต่อ พระราชปณิธานของพระราชบิดา และทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้า “โกลเด้น เพลซ” ให้คงอยู่อย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ โดยมี พระราชปณิธานให้ร้านโกลเด้น เพลซ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกรหรือ สินค้าจากชุมชนต่างๆ ก็ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!