“โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย” คว้าถ้วยรางวัลประเภททีมสอบแข่งขันคณิต-วิทย์ASMO Thai 2020

นายวีระ ใจแสน

นายวีระ ใจแสน ผอ.รร.วัดดอนไก่เตี้ย กล่าวว่า เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในความเป็นเลิศด้านวิชาการ จึงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แอสโม่ไทย (ASMO Thai) ประจำปี 2563 ที่จัดสอบต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จัดสอบไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผลการสอบแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ด้านคณิตศาสตร์ รวม 73 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง (คะแนนเต็ม) 12 เหรียญ เหรียญทอง 11 เหรียญ, เหรียญเงิน 27 เหรียญ และเหรียญทองแดง 23 เหรียญ ขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์ ได้เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ นอกจากนี้ยังได้รับถ้วยรางวัลประเภททีม 6 รางวัล ได้แก่ ถ้วยทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมจำนวน 6 รางวัล

                นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 มีนักเรียนได้รับเหรียญและเงินรางวัลรวมทั้งสิน 80,000 บาท ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงิน และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.แทนฤทัย ยะโสธร นักเรียนชั้น ป.6 รางวัลเหรียญเงิน และเงินรางวัลๆ ละ 8,000 บาท จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ด.ช.กันต์กวี กวีกิจวิศิษฏ์ ชั้น ป.2 2) ด.ญ.รัศมิ์ลภา ล้ออิสระตระกูล ชั้น ป.2 3) ด.ญ.ริณรัก ยะโสธร ชั้น ป.2 4) ด.ญ.สุรัชฎาภรณ์หรั่งวัตร ชั้น ป.2 และ 5) ด.ช.ฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย ชั้น ป.3 รางวัลเหรียญทองแดงและเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ 1) ด.ช.พิตตินันท์ เกียรติเดชาวิทย์ ชั้น ป.2 และ ด.ช.เมชณภัทร ปรารถนารักษ์ ชั้น ป.3

                รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาทจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ด.ช.ศิวัจน์ เฉลิมนิธิวงศ์ ชั้น ป.2 2) ด.ญ.มณฑกาญจน์ ทัศนา ชั้น ป.3 3) ด.ช.ศย ดำรงสุรสิน ชั้น ป.4 4) ด.ช.รัฐศาสตร์ มุ่งหมาย ป.5 5) ด.ช.คณัชนันต์ธนาพิบูลพงศา ชั้น ป.6 ด้านรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ด.ญ.ริณรัก ยะโสธร ชั้น ป.2 2) ด.ช.เมชณภัทร ปรารถนารักษ์ ชั้น ป.33) ด.ช.พีรดนย์ เมืองสมบัติ ชั้น ป.4 4) ด.ญ.ระรินตา เอี่ยมเอก ชั้น ป.5 และ 5) ด.ญ.แทนฤทัย ยะโสธร ชั้น ป.6

                ขณะเดียวกันทาง รร.วัดดอนไก่เตี้ย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการคิดและแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21, การแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 และการสอบแข่งขัน MATH-ENG Contest จากบริษัท Learn & Play MATHGROUP Co.Ltd. โดยนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยสามารถคว้า53 เหรียญ และ 56 รางวัลชมเชย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!